• Категории

 • За нас

  https://www.youtube.com/watch?v=rLKHwTZNP_o

  Детската градина работи по проект на ПУДООС „За чиста околна среда“

  По време на извънредното положение детската градина работи онлайн с всички групи. Благодарим Ви уважаеми родители за подкрепата и разбирането!

  В ДГ  “ Детска радост “ се дава равен шанс на всички деца да развиват своите способности, запалват се първите искрици на другарство и родолюбие, докосват се до финеса на изкуството, укрепват здравето си чрез благотворното въздействие на игрите и природата.

  ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

  • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на ДЗ;
  • Развитие на детската реч;
  • Правата на детето. Интеграция на деца със СОП;
  • Изкуство;
  • Екология;
  • Спорт.

  Екип ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

  1. Директор – Красимира Захариева
  2. Учители:

  • П. Йорданова  Д. Досева
  • В. Славчева П. Игнатова
  • П. Бакалова Хр. Илиева
  • М. Маркова – логопед

  3. Счетоводител –Мария Бабанова
  4. ЗАС –Пенка Гасерова
  5. Мед.сестра – Галя Събева

  Група Брой деца Детски учителки Помощник възпитател
  1. I 32 П. Бакалова, Хр. Илиева Кр. Катрева
  2.  III 22 П. Игнатова, В. Славчева Ел. Михнева
  3. IV 29 Д. Досева, П. Йорданова Цв. Оливейра
  Всичко:   83    

  Помощно – обслужващ персонал:

  Длъжност Име, фамилия
  1. Огняр Сл. Русев

  Допълнителни дейности:

  В ДГ „Детска радост“ се провеждат 3 форми на допълнителни образователни дейности:

  • Английски език
  • Футбол
  • Народни  танци

  ДГ „Детска радост“ работи по Проект на ПУДООС на „Обичам природата и аз участвам“

  Основната цел на проекта е приобщаване на децата към природата, формиране на екологична култура и осъзнаване на собственото поведение, изграждане на интерес у децата към родната природа и поемането на лична отговорност за опазването и, повишаването на мотивацията на децата, стимулиране на тяхната любознателност и желание за откривателство, както и знания и умения за опазване на чиста околна среда. В рамките на проекта ще се създадат занимални на открито с мобилни лаборатории за наблюдение и изследване на живота на растенията в реална среда. По този начин децата ще имат възможност да усвоят на практика необходимите умения и опит за отглеждане на цветя и растения в естествени условия. Освен знания за растенията в околната среда екозоните ще доведат до реализиране на различни образователни инициативи и дейности, свързани с природните явления и увеличаването на прекараното време на открито на децата. Образователните еко кътове ще осигурят условия за изнесено обучение, експериментална дейност, повишаване на екологичната култура на децата и стимулиране на участието им в дейности за полагане грижа към околната среда.

  free vector
  WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux